Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION

JURIDISCHE INFORMATIE

Overeenkomstig de artikelen III.74, III.76 en XIV.3 van het Wetboek van economisch recht wordt de volgende juridische informatie verstrekt betreffende de vorm, structuur, organisatie en werking van PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL:

  1. Naam: PRO-IDIOMA TRADUCTION
  2. Handelsnaam: PRO-IDIOMA TRADUCTION
  3. Rechtsvorm: Beperkte vennootschap (SRL)
  4. Adres: Marvie 81, 6600 BASTOGNE
  5. E-mailadres: info@proidiomatraduction.be
  6. Bedrijfsnummer: 0775505892.
  7. Telefoonnummer: +32 (0) 496 64 49 38
  8. Kenmerken van de geleverde dienst: PRO-IDIOMA TRADUCTION kan alle soorten diensten verrichten op het gebied van vertalen en tolken in alle talen, alsmede de aankoop, verkoop en productie van alle producten, goederen of diensten in verband met vreemde talen, vertalen, tolken, enz. 

ARTIKEL I – ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION (hierna “PRO-IDIOMA TRADUCTION” of “de aanbieder”).

Deze algemene voorwaarden vervangen alle andere algemene voorwaarden en/of overeenkomsten tussen de Dienstverlener en zijn klant, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, die nadien of voorafgaand aan de hoofdovereenkomst tussen de Dienstverlener en zijn klant zijn gesloten.

Het primaat en de exclusiviteit van deze algemene voorwaarden vormen een essentieel element van de overeenkomst en de overeenkomst kan niet worden geconcipieerd zonder deze voorwaarden, tenzij de partijen er uitdrukkelijk en schriftelijk van afzien.

Door ondertekening van deze voorwaarden, of door aanvaarding, zelfs stilzwijgend (door betaling) van een factuur of de betaling van een voorschot, erkent de klant uitdrukkelijk dat hij kennis heeft genomen van deze voorwaarden en dat hij ze volledig en zonder voorbehoud heeft aanvaard. In deze algemene voorwaarden worden met name de betalingsvoorwaarden gespecificeerd.

ART.II – INFORMATIE EN HERROEPINGSRECHT

In geval van het sluiten van een overeenkomst op afstand, in de zin van artikel I.8, 13° van het Wetboek van Economisch Recht, tussen PRO-IDIOMA TRADUCTION en de klant, en enkel indien deze laatste een consument is, erkent de klant, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, van de dienstverlener alle informatie te hebben ontvangen, bedoeld in de artikelen VI.2 en VI.45 van het Wetboek van Economisch Recht, evenals een gedetailleerde bevestiging van de gesloten overeenkomst, bedoeld in artikel VI.46, § 7 van het Wetboek van Economisch Recht.

Indien de overeenkomst wordt gesloten op de zetel van de onderneming of bij de klant thuis, beschikt de klant eveneens over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen.

Bovendien wordt de consument-opdrachtgever erop gewezen dat PRO-IDIOMA TRADUCTION pas zal beginnen met de uitvoering van de door hem gevraagde diensten na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst.

Indien de consument wenst dat PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL onmiddellijk met de uitvoering van de diensten begint, moet hij/zij hier uitdrukkelijk om verzoeken en daarbij erkennen dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht verliest zodra het contract volledig is uitgevoerd. Indien de klant een dergelijk verzoek indient en zijn herroepingsrecht uitoefent binnen de wettelijke termijn, maar voordat de overeenkomst volledig is uitgevoerd, zal PRO-IDIOMA TRADUCTION de consument-opdrachtgever een pro rata bedrag factureren voor de reeds verrichte diensten

op het tijdstip waarop hij PRO-IDIOMA TRADUCTION ervan in kennis stelt dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt.

ARTIKEL III – AANBIEDINGEN EN OPDRACHTEN

Tenzij in de overeenkomst tussen de partijen anders is bepaald, bedraagt de geldigheidsduur van elke offerte één maand, te rekenen vanaf de ontvangst van de offerte of de kooporder.

Elke opdracht die niet wordt voorafgegaan door een schriftelijke offerte van de Dienstverlener is voor deze laatste slechts bindend indien zij schriftelijk door PRO-IDIOMA TRADUCTION wordt aanvaard voor de aanvang van de opdracht.

ART.IV – TERMIJNEN

De in het contract vermelde leveringstermijn bindt de opdrachtnemer aan de overeengekomen termijn voor de vertaling, op voorwaarde dat de opdrachtnemer alle door de opdrachtgever te verstrekken informatie heeft ontvangen, dat wil zeggen teksten, bronnen en informatie die voor de uitvoering van de opdracht van belang zijn.  Indien de Cliënt zijn verplichtingen niet binnen een redelijke termijn nakomt, wordt de leveringstermijn verlengd in verhouding tot de vertraging in de ontvangst van de gegevens.

De Klant kan de niet-naleving van termijnen alleen inroepen als grond voor ontbinding van het contract, schadevergoeding eisen of andere vorderingen doen gelden indien de leveringstermijn als bindend en onherroepelijk is overeengekomen en de Klant aan zijn verplichtingen heeft voldaan.  De vertraging aan de kant van de contractant moet eveneens van tevoren zijn aangekondigd.

Het contract kan door beide partijen worden opgezegd in geval van overmacht. De dienstverlener kan om een redelijke termijn verzoeken indien de aard van de dienst dit toelaat. De Klant blijft echter aansprakelijk voor alle gemaakte kosten en reeds geleverde diensten, ook in geval van annulering.

Vertraging in de uitvoering van de diensten zal enkel aanleiding geven tot het toekennen van schadevergoeding indien onweerlegbaar wordt aangetoond dat deze te wijten is aan grove nalatigheid vanwege PRO-IDIOMA TRADUCTION

 

 

ART.V – TARIEVEN

De prijzen van PRO-IDIOMA TRADUCTION worden uitgedrukt in euro.

In het algemeen, en tenzij in de overeenkomst tussen de partijen anders is bepaald, zullen de tarieven tussen de partijen worden overeengekomen naar gelang van het project en de complexiteit ervan.

Voor B2B-klanten zullen de tarieven vóór de relatie worden onderhandeld, maar zij kunnen ook nadien in onderling overleg worden aangepast.

In geval van een aanvullende aanvraag op de initiële offerte, zal de Dienstverlener overgaan tot een aanvullende factuur. Hetzelfde geldt indien de door de Cliënt bij het uitbrengen van de offerte verstrekte informatie onjuist of onvolledig was en indien dit extra werk vereist (spoedwerk, werk dat in het weekend, ’s nachts of op feestdagen moet worden uitgevoerd).

De voorwaarden en tarieven van PRO-IDIOMA TRADUCTION kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De dienstverlener zal de klant hiervan in de maand voorafgaand aan de prijswijziging op de hoogte brengen. In dat geval heeft de klant het recht om het contract onmiddellijk te beëindigen.

ART.VI – BETALINGSACHTERSTAND

Alle facturen van PRO-IDIOMA TRADUCTION zijn betaalbaar binnen de dertig dagen te rekenen vanaf het einde van de maand waarin de factuur werd opgemaakt, op de bankrekening vermeld op de factuur.

Elke niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur.

Tevens wordt het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 12%, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00), ten titel van forfaitaire en niet-herleidbare conventionele schadevergoeding.

Elke klacht betreffende een factuur moet door de klant per aangetekend schrijven aan SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION gestuurd worden binnen de 8 dagen na de datum van de factuur. Bij gebreke daarvan wordt de cliënt geacht het te aanvaarden.

ART.VII – AANSPRAKELIJKHEID

Elke vordering met betrekking tot de niet-uitvoering van het contract moet per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de zetel van PRO-IDIOMA TRADUCTION worden gericht binnen een termijn van 15 kalenderdagen volgend op het einde van de betwiste contractuele prestaties.

Na deze termijn vervalt het recht van de klant om een klacht in te dienen.

In alle gevallen waarin de Cliënt schade vordert en de Dienstverlener daarvoor aansprakelijk wil stellen, moet de Cliënt alle nodige maatregelen nemen om de schade te beperken en te verminderen.

In geval van gebrekkige uitvoering door de dienstverlener is de schadevergoeding waarop de klant aanspraak kan maken, beperkt tot de wijziging van de dienst binnen de grenzen van het contract. Eventuele aanspraken van de Klant schorten de betaling van de verschuldigde bedragen niet op.

PRO-IDIOMA TRADUCTION kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, ten aanzien van particulieren of professionelen, voor winstderving, commerciële schade, verlies van gegevens of winstderving of elke andere indirecte of onvoorziene schade.

Vorderingen tot schadevergoeding tegen SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION kunnen niet hoger zijn dan het (netto) bedrag van de factuur, tenzij deze van rechtswege bindend zijn. 

Deze beperking is niet van toepassing in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

De aansprakelijkheid van PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL voor gevolgschade wordt in alle gevallen uitgesloten.

De aansprakelijkheid van PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL zal in geen geval de door haar verzekering uitgekeerde bedragen overschrijden.

PRO-IDIOMA TRADUCTION is verzekerd door AXA Belgium voor elke beroepsfout die zij zou begaan

Haar aansprakelijkheid is beperkt tot EUR 1.000 per schadegeval en EUR 3.000 per kalenderjaar.

ART.VIII – WEDERZIJDSE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

De Dienstverlener verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om zijn Cliënten volledig tevreden te stellen in het kader van de opdracht die hem is toevertrouwd.

De Cliënt verbindt zich ertoe de Dienstverlener alle informatie te verstrekken die nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht.

De vertalingen worden nauwkeurig uitgevoerd, met inachtneming van de inhoud, stijl en grammatica van de originele documenten.

Indien het gebruik van specifieke terminologie vereist is, moet de klant de terminologie verstrekken in de vorm van glossaria, illustraties, tabellen, afkortingen, enz. op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling.

PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL is gemachtigd gebruik te maken van gekwalificeerde derden om de bestelling uit te voeren.  PRO-IDIOMA TRADUCTION is enkel verantwoordelijk voor de zorgvuldige selectie van de derde, maar is niettemin verplicht om eventuele klachten tegen de derde op verzoek van de cliënt aan deze door te geven.

 

ART.IX – GEBREKEN/ CORRECTIE/ GARANTIE

Eventuele gebreken in de kwaliteit van de vertaling moeten binnen 14 dagen na levering van de vertaling worden gemeld.  Na deze termijn wordt de vertaling geacht te zijn goedgekeurd.  Alle door de klant gemelde gebreken moeten duidelijk worden aangegeven en schriftelijk worden omschreven.

De klant zal SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION voldoende tijd geven om eventuele fouten te herstellen. Indien de klant weigert, wordt de dienstverlener van elke aansprakelijkheid ontheven. Indien de fouten binnen de gestelde termijn worden gecorrigeerd, heeft de klant geen recht op een prijsvermindering.

Een beroep op de garantie geeft de klant niet het recht om de betaling uit te stellen.

Bij vertalingen die zowel voor commerciële als voor privédoeleinden (websites e.d.) worden gepubliceerd, geldt de aansprakelijkheid voor gebreken alleen als de klant zijn voornemen tot publicatie uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard en de voor publicatie bestemde tekst ter analyse aan PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL is voorgelegd.

Stilistische verbeteringen (synoniemen, enz.) en aanpassingen van specifieke terminologie (bv. industrie-specifieke termen) worden niet als vertaalfouten beschouwd.

PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor specifieke afkortingen die niet door de klant zijn opgegeven.

De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de spelling van namen en adressen in documenten die in een ander alfabet dan het Romeinse alfabet zijn geschreven en niet met de typemachine zijn ingevuld indien een origineel in het Romeinse alfabet is ingediend.

ART.X – COPYRIGHT

PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL behoudt de rechten op de vertaling en de bijbehorende glossaria of terminologielijsten.

De Cliënt zal de Dienstverlener of een door de Dienstverlener aangestelde derde volledig vrijwaren in geval van een vordering wegens inbreuk op het auteursrecht met betrekking tot een geleverde vertaling, met inbegrip van de kosten van een eventuele gerechtelijke actie.

ART.XI – VERTROUWELIJKHEID/ GEGEVENSBESCHERMING

Beide partijen nemen ten aanzien van hun personeel alle nodige maatregelen om, onder hun verantwoordelijkheid, de geheimhouding en vertrouwelijkheid van alle documenten en informatie te waarborgen.

De clausules van de contracten en hun bijlagen tussen de dienstverlener en de klant worden als vertrouwelijk beschouwd en mogen als zodanig niet worden gepubliceerd of medegedeeld aan onbevoegde derden.

De dienstverlener verbindt zich ertoe geen vertrouwelijke informatie openbaar te maken die hem door de Cliënt is medegedeeld voor of tijdens de uitvoering van de diensten waarin het contract voorziet.

De klant onthoudt zich ervan aan derden enige vertrouwelijke informatie mee te delen, meer in het algemeen over de werkmethodes en know-how van PRO-IDIOMA TRADUCTION.

Om de bij de Aanbieder bestelde diensten te verkrijgen, zal de Klant de Aanbieder vrijelijk de gegevens verstrekken die noodzakelijk en minimaal zijn voor de verwerking van het verzoek dat hij/zij bij de Aanbieder indient (identiteit, telefoonnummer, adres, e-mailadres, noodzakelijke maatregelen, etc.). De Klant erkent dus uitdrukkelijk dat de verwerking van zijn gegevens gebaseerd is op zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens en noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract dat rechtstreeks tussen hem en de Aanbieder gesloten is.

In dit verband bevat de privacyverklaring van de aanbieder, waarmee de klant instemt door deze algemene voorwaarden te ondertekenen, een lijst van de categorieën gegevens die door de aanbieder worden verwerkt, de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt en de wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt. Voorts wordt uitgelegd hoe de klant zijn of haar rechten met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens kan uitoefenen. De privacyverklaring is ook verkrijgbaar per telefoon (+32 (0)496.64.49.38) of per e-mail (info@proidiomatraduction.be).

De dienstverlener maakt duidelijk dat de gegevens van de klant vertrouwelijk zijn en alleen zullen worden gebruikt voor de uitvoering van het contract en de gevolgen daarvan. De klant heeft toegang tot de door de aanbieder verwerkte persoonsgegevens, met name met het oog op correctie van onjuiste gegevens. De klant heeft ook het recht om gegevens te laten wissen waarvan de verwerking en opslag bij wet verboden is. Ten slotte heeft hij het recht zich te verzetten tegen het gebruik van hem betreffende persoonsgegevens die met het oog op de verwerking ervan onvolledig of niet ter zake dienend worden geacht, alsmede tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die voor direct-marketingdoeleinden zijn bestemd.

De klant verklaart dat alle door hem verstrekte informatie juist en nauwkeurig is.

ART. XIII – NIETIGHEID VAN EEN CLAUSULE VAN DEZE VOORWAARDEN

De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere clausules ervan.

In dat geval verbinden de partijen zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen over een nieuw beding dat hetzelfde doel nastreeft als het nietige beding en, voor zover mogelijk, gelijkwaardige gevolgen heeft, teneinde het contractuele evenwicht te herstellen.

ART. XIV – ONTHEFFING

Elke verklaring van afstand van een recht onder deze voorwaarden moet uitdrukkelijk schriftelijk worden verklaard door de partij die afstand doet van het recht.

In het bijzonder zal geen van de partijen gerechtigd zijn zich te beroepen op een stilzwijgende of mondelinge verklaring van afstand door de andere partij van enig recht uit hoofde van deze voorwaarden.

ART.XV – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De betrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het Belgische recht.

De rechtbanken vanhet gerechtelijk arrondissement Luik – afdeling Neufchâteau zijn bevoegd om kennis te nemen van elk geschil.

De Franse versie van deze voorwaarden is de enige die contractueel bindend is.