RGPD

ARTIKEL LDEFINITIES

Termen met een hoofdletter in deze Privacyverklaring hebben de volgende betekenis.

 1. Privacyverklaring: Deze privacyverklaring van SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION, met statutaire zetel te 6600 BASTOGNE, Marvie, 81, ingeschreven bij de ECB onder nummer 0775505892
 1. Persoonsgegevens: alle gegevens waardoor het individu direct of indirect kan worden geïdentificeerd of kan worden geïdentificeerd.
 1. Verantwoordelijke voor de verwerking: de heer VAGUET Noël
 1. Individu: Ofwel de natuurlijke persoon die een of meer van zijn of haar persoonlijke gegevens aan SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION verstrekt, ofwel de natuurlijke persoon die door SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION in de loop van haar activiteitez wordt geïdentificeerd.
 1. Werknemer: de natuurlijke persoon die voor PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL werkt, met als doel voor PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL te werken.
 1. Verwerkingsverantwoordelijke / Onderaannemer: bedrijven en/of personen die PRO- IDIOMA TRADUCTION SRL inschakelt om bepaalde taken uit te voeren.
 1. DPA: Gegevensbeschermingsautoriteit: de nationale toezichthoudende instantie voor de naleving van de wetten in België die het gebruik van persoonsgegevens regelen.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 • Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonlijke gegevens die op enigerlei wijze door de betrokkene aan SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION worden doorgegeven of waarover SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION in het kader van haar activiteiten beschikt.
 • PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL hecht het grootste belang aan het respecteren van de privacy van het individu en zijn/haar persoonlijke gegevens. Zij zal de Persoonsgegevens die haar door het Individu worden verstrekt uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn beschreven en zich houden aan de geldende regels en wetten met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (beschikbaar op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

ARTIKEL 3 – OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION beschikt over persoonsgegevens hetzij in het kader van haar activiteiten, hetzij wanneer het individu zijn of haar persoonsgegevens meedeelt aan SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION of aan een van haar partners voor de uitvoering van haar activiteiten, of bij de uitvoering van haar wettelijke of contractuele verplichtingen.

De gegevens die door PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL kunnen worden verwerkt, zijn: titel, burgerlijke staat, achternaam, naam, telefoonnummer, faxnummer, postadres, e-mailadres, registratienummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen, geboorteplaats, geboortedatum, leeftijd, nationaal registratienummer.

ARTIKEL 4 – GEBRUIKSDOELEINDEN 

 • De verwerking van de gegevens is gebaseerd op :
 1. De toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden

verschillende specifieke doeleinden;

 1. De uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen

genomen op verzoek van de laatste;

 1. Het voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION is onderworpen (boekhoudkundige, sociale en fiscale verplichtingen, enz.);
 • De door SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION verstrekte en bewaarde persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden
 1. In staat zijn om rechtstreeks of via een onderaannemer contact op te nemen met de betrokkene in het kader van zijn of haar activiteiten;
 2. Het contract tussen de particulier en PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL of precontractuele maatregelen te kunnen uitvoeren en beheren;
 3. Zijn boekhouding kunnen beheren (verzenden, ontvangen en coderen van facturen);
 4. Om in staat te zijn de menselijke hulpbronnen van uw bedrijf te beheren;
 5. Om de sollicitatie te kunnen beheren van de Individu die in dienst wenst te worden genomen in het kader van een arbeidsovereenkomst door SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION of die zelfstandig diensten wenst te verlenen in naam van SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION;
 6. Om te kunnen antwoorden op verzoeken van het individu betreffende de uitoefening van zijn of haar rechten op grond van de RGPD ;
 7. Om het individu te informeren over zaken die PRO-IDIOMA TRADUCTION Ltd. belangrijk vindt voor het individu;
 8. Deze door te geven aan de door PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL voor de uitvoering van bepaalde taken aangezochte Verwerkingsverantwoordelijken;
 9. Stuur periodieke informatie naar het individu ;
 10. deze gegevens aan derden doorgeven, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5 van deze

Verklaring ;

 1. Deze door te geven aan de partners van PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL, met inbegrip van de integratie van de gegevens van het individu in de databank van de verbonden ondernemingen;
 2. Maak regelmatig opnieuw contact met het individu.

ARTIKEL 5 – VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN / OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS 

 • PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL zal de persoonlijke gegevens van de persoon niet aan derden meedelen, behalve indien en voor zover :
 1. Dit moet als zodanig in de privacyverklaring worden vermeld;
 2. PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL is hiertoe gemachtigd en/of verplicht door de wet en/of andere regelgeving, of wordt hierom verzocht door een openbare instelling of een andere regelgevende autoriteit (FOD Justitie, FOD Financiën, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, RSZ, Advocaten, gerechtelijke vertegenwoordigers, Openbaar Ministerie, onderzoeksrechter, griffie, hoven en rechtbanken, politiediensten, Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, Cel voor Financiële Informatieverwerking, enz;)
 3. Dit wordt door PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL van essentieel belang geacht om haar rechten en/of eigendom te beschermen, of om een misdrijf te voorkomen en/of om de veiligheid van de Staat of de veiligheid van haar Kandidaten en Werknemers te beschermen;
 4. Dit gebeurt om de volledigheid en de juistheid van de verstrekte Persoonsgegevens te verifiëren.
 • In het geval dat de gegevens van de Individu, al dan niet via SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION, worden meegedeeld aan derden die verantwoordelijk zijn voor de verwerking of aan een Verwerkingsverantwoordelijke, zullen deze laatste enkel toegang hebben tot de Persoonsgegevens van de Individu indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken die aan SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION of door SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION zijn toevertrouwd. SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION verbiedt de door haar aangezochte Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens van de betrokkene aan derden mee te delen of voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor zij zijn verkregen. SRL PRO-IDIOMA zal ook de nodige maatregelen nemen om te verzekeren dat alle meegedeelde persoonlijke gegevens op gepaste wijze beschermd worden. Alle gegevensverwerkers zullen gebonden zijn door een onderaannemingsovereenkomst die voldoet aan de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming.
 • In het kader van een grensoverschrijdend geschil kan PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL verplicht zijn om Persoonsgegevens mee te delen aan buitenlandse verantwoordelijken voor de verwerking of aan buitenlandse autoriteiten, maar altijd in overeenstemming met het recht van de Europese Unie en de internationale verdragen waarbij België partij is en, in voorkomend geval, met de nodige waarborgen.

ARTIKEL 6 – VERWERKING VAN GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS 

PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL zal de gevoelige persoonsgegevens van het individu alleen verwerken als het individu zijn of haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking of als een dergelijke verwerking in overeenstemming is met de geldende wet- en/of regelgeving.

ARTIKEL 7 – BEVEILIGING VAN GEGEVENS EN AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DERDEN

 PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL zal alles in het werk stellen om adequate organisatorische en technische maatregelen te treffen om de persoonlijke gegevens van het individu te beschermen tegen ongepaste verwerking en/of verlies. Alle werknemers van SRL PRO-IDIOMA

TRADUCTION gebonden zullen zijn aan een geheimhoudingsclausule in hun arbeidsovereenkomst, in de bijlage of in het arbeidsreglement van SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION. De namen van deze ontvangers kunnen op verzoek worden verkregen door een e-mail te sturen naar info@proidiomatraduction.be of per post (6600 BASTOGNE, Marvie, 81), maar SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION behoudt zich het recht voor om dit verzoek om redenen van vertrouwelijkheid niet in te willigen.

 • De door SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION verwerkte gegevens worden bewaard gedurende een periode van

10 jaar na het einde van de relatie met het individu.

Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van een activiteit of aanwerving en er vervolgens geen contract wordt gesloten tussen het individu en SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION, worden de gegevens van het individu onmiddellijk gewist.

 • Ondanks de veiligheidsmaatregelen die SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION heeft genomen, kan het gebeuren dat derden erin slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de Persoonsgegevens van het individu voor ongepaste doeleinden te gebruiken. SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 • PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van persoonsgegevens door derden aan wie deze gegevens in het kader van deze privacyverklaring of met toestemming van het individu zijn doorgegeven. PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de naleving door de derde(n) van de geldende wetgeving en/of reglementering.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID 

 • De aansprakelijkheid van PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL voor gevolgschade wordt in alle gevallen uitgesloten.
 • Iedere aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot een maximumbedrag van € 1.000,00

per evenement en een maximum van € 3.000,00 per kalenderjaar.

 • De aansprakelijkheid van PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL zal in geen geval de bedragen overschrijden die in dergelijke gevallen door haar verzekering worden uitgekeerd.

ARTIKEL 9 – RECHTEN VAN HET INDIVIDU 

 • De betrokkene kan SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION te allen tijde per e-mail op info@proidiomatraduction.be of per post (6600 BASTOGNE, Marvie, 81) verzoeken aan te geven welke gegevens PRO-IDIOMA TRADUCTION over hem/haar verwerkt.
 • De betrokkene kan SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION ook te allen tijde via de daartoe voorziene procedure verzoeken zijn/haar gegevens aan te vullen, te corrigeren of te wissen.

Indien PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL weigert gevolg te geven aan het verzoek om rectificatie of aanvulling, heeft de betrokkene het recht een verklaring af te geven waaruit blijkt dat de gegevens onvolledig zijn

en met vermelding van de bijkomende elementen waarmee rekening moet worden gehouden. PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL zal een dergelijke verklaring in haar database opnemen.

 • Het individu heeft ook het recht om, onder de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming :
  1. om de toestemming voor de verwerking van de gegevens in te trekken, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op

met instemming van het individu ;

 1. tot de beperking van de verwerking ;
 2. tot gegevensoverdraagbaarheid ;
 3. verzet tegen de verwerking die noodzakelijk is voor de uitoefening van een opdracht van algemeen belang, tegen de rechtmatige belangen van SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION of tegen de verwerking voor klantenwervingsdoeleinden;
 4. niet te worden onderworpen aan een besluit op basis van geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering,

rechtsgevolgen teweeg te brengen of het op soortgelijke wijze aanmerkelijk te beïnvloeden.

 • PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL zal op elk verzoek antwoorden binnen één tot drie maanden na ontvangst van het verzoek, afhankelijk van de complexiteit ervan. Van het individu wordt geen betaling verlangd. Wanneer de verzoeken van de betrokkene echter duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kan SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION :
  1. de betaling eisen van een redelijke vergoeding waarin rekening is gehouden met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie, het doen van de mededeling of het ondernemen van de gevraagde actie;
  2. Weiger op deze verzoeken in te gaan.

ARTIKEL 10 – VRAGEN, OPMERKINGEN EN KLACHTEN 

 • In geval van vragen, opmerkingen en/of klachten van de betrokkene met betrekking tot deze privacyverklaring en de manier waarop SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION zijn/haar gegevens zal verwerken, kan de betrokkene SRL PRO-IDIOMA TRADUCTION hiervan op de hoogte brengen via e-mail op info@proidiomatraduction.be, of per post op 6600 BASTOGNE, Marvie, 81. De betrokkene kan dit ook melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, 1000 BRUSSEL, rue de la Presse n°35, Tel: 02/274.48.00, Fax: 02/274.48.35 en e-mail: contact@apd-gba.be.
 • PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Wijzigingen in de Privacyverklaring zullen per e-mail worden toegezonden aan elk van de Personen die de vorige versie van de wijzigingen reeds hebben ontvangen.
 • Indien een bepaling van deze privacyverklaring geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, is deze bepaling niet van toepassing en zal PRO-IDIOMA TRADUCTION SRL in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking die noch geheel noch gedeeltelijk ongeldig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de Privacyverklaring blijven onverkort van toepassing.
 • De Franse versie van deze RGPD is de enige contractuele versie.